Pocket English EP.14 : มีอะไรในกล่องปฐมพยาบาล

EP.14 มีอะไรในกล่องปฐมพยาบาล

เมื่อถึงเวลาฉุกเฉินขึ้นมา ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้าน กล่องปฐมพยาบาลนี่แหละ ผู้ช่วยหมายเลขหนึ่งของเรา ว่าแต่ในกล่องปฐมพยาบาลเค้าต้องมีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างภาษาอังกฤษเค้าใช้คำว่าอะไร Pocket English มีคำตอบบบบ

Produced by Sponsered by