ความเป็นมาสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว

ตามมติคณะรัฐมนตรีปี พ.ศ.2546 ให้ความเห็นชอบเพิ่มบทบาทสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยขอความร่วมมือสื่อวิทยุกระจายเสียงจัดสัดส่วนเวลาสำหรับเนื้อหาสาระของรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ร้อยละ 10 - 15 ของเวลาออกอากาศ แต่การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติมากนัก

โดยผลการสำรวจระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2550 ของ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว" ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และได้รับการสนับสนุนจาก แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสัดส่วนรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชนอยู่เพียงร้อยละ 1.45 และรายการวิทยุสำหรับครอบครัวร้อยละ 0.82 เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า รายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวยังถูกมองข้ามและไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควร

  การขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้เกิดการขยายพื้นที่สื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงได้เกิดขึ้น โดยมีการรวมกลุ่มผู้จัดรายการวิทยุและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็น "เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว" ร่วมกันระดมความคิด จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมทักษะในการจัดทำรายการวิทยุ เพื่อให้สื่อวิทยุมีปริมาณและคุณภาพที่มากพอในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพของสังคมต่อไป

เมื่อวันเด็กปี พ.ศ. 2552 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศวาระเด็กแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล 4 ข้อ โดยข้อที่ 1 ระบุว่า"สนับสนุนพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น และผลักดันให้เกิดกองทุนสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว" ซึ่งนับว่าเป็นนโยบายสำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวของรัฐบาล

ทางด้าน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลงานด้านสื่อของรัฐ(ในขณะนั้น) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสื่อของรัฐทั้งโทรทัศน์และวิทยุ เพื่อตอบสนองประโยชน์ของสาธารณะมากกว่ากลุ่มทุนหรือกลุ่มการเมือง ได้จัดสรรคลื่นวิทยุในกำกับของกรมประชาสัมพันธ์ FM 105 MHz ให้เป็นสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยทดลองออกอากาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 และออกอากาศอย่างเป็นทางการวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา

การเกิด คลื่นวิทยุเพื่อสร้างการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในครั้งนี้ ถือว่ามีความสอดคล้องอย่างยิ่งต่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 มาตรา 47 ที่ระบุว่า "คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ" ฉะนั้น สถานีวิทยุไทย เพื่อเด็ก และครอบครัว จึงมุ่งเน้น ให้เป็นสถานีวิทยุสาธารณะ โดยปราศจากโฆษณา เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากองค์กรธุรกิจและองค์กรภาครัฐ สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่หลากหลาย และ เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ที่สำคัญ เป็นการเพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ที่กำลังเป็น"จุดขาด"อันอ่อนแอยิ่งในสังคมไทย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาให้เกิดสถานีวิทยุคุณภาพที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง อันจะเป็นต้นแบบสำหรับสถานีวิทยุสาธารณะแห่งประเทศไทยต่อไปในอนาคต
  2. เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วม ที่ประชาชนจากทุกภาคส่วนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างเสริมสุขภาวะให้เกิดแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว
  3. เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่างมีส่วนร่วม โดยการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม วิธีคิด ทักษะการใช้ชีวิต และความสามารถในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายดังนี้

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สวท.)

  1. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
  2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  3. แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
  4. ชมรมวิทยุเด็ก และ เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ติดต่อได้ที่

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ  ประชานิเวศน์ 1
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพ ฯ  10900
โทร 0-2954-2346-7
โทรสาร 0-2954-2348

Email : homeradioone@gmail.com

Produced by Sponsered by